architecture

पुस्तिका: पुरातात्विक महत्वका भवनहरूको मर्मतसंभारमा भुकम्पीय सुरक्षा अभिवृध्दिका उपायहरू

पुस्तिका: पुरातात्विक महत्वका भवनहरूको मर्मतसंभारमा भुकम्पीय सुरक्षा अभिवृध्दिका उपायहरू   यो पुस्तिकाले पुरातात्विक महत्वका भवनहरूको मर्मतसंभारमा भुकम्पीय सुरक्षा अभिवृध्दिका उपायहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको मार्ग निर्देशन गर्दछ। पुस्तिकाले भुकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट साँस्कृतिक धरोहरहरू जोगाउन संरक्षणविद् तथा साँस्कृतिक समुदायहरूलाई मर्मतसंभारका जुक्तिहरू पनि दिन्छन्। नेपालमा वैशाख १२, २०७२ मा गएको ७.८ माग्निटूडको भुकम्पले ९ […]

पुस्तिका: पुरातात्विक महत्वका भवनहरूको मर्मतसंभारमा भुकम्पीय सुरक्षा अभिवृध्दिका उपायहरू Read More »

Want to Get Out Alive? Follow the Ants

Article in Nautilus magazine highlighting research by Nirajan Shiwakoti and Majid Sarvi at Monash University in Melbourne into the influence of architectural design on evacuation speed and efficiency. The research used ants, which crowd together in similar ways to people in panic situations, and explored the impact of different physical layouts in easing congestion and flow through

Want to Get Out Alive? Follow the Ants Read More »

Scroll to Top