Thuật ngữ tiếng Anh dùng trong lập Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu

Vietnamese version of Climate Resilience Lexicon. ISET, 2013. Thuật ngữ tiếng Anh dùng trong lập Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu http://training.i-s-e-t.org/wp-content/uploads/CRFTM_LexiconVietnamese_130708.pdf

Thuật ngữ tiếng Anh dùng trong lập Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu Read More »